Bruk av informasjonskapler (cookies)

JO Safety AS benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden for å gi våre kunder en best mulig brukeropplevelse. Les om hvilke cookies vi bruker og hvordan vi administrerer dem nederst på nettsiden.

00,00 NOKVis handlekurv
SØK HER
 
HandelsvilkårSALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER PR 15. AUGUST 2017

1. GENERELT

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra JO Safety AS. Betingelsene gjelder i det tilfellet hvor det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom kjøper og JO Safety AS.

2. PRISER OG BETALING

2.1 Alt salg skjer til priser i norske kroner som gjelder på leveringsdatoen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige avgifter av enhver art og frakt- og ekspedisjonskostnader. Priser i pristabeller er uforpliktende og kan til enhver tid endres uten varsel. Tilbud gjeldende inntil 30 dager fra skriftlig tilbudsdatering, med mindre annet er anført.

2.2 Betaling skal skje senest på forfallsdato. Ved sen betaling pålegges morarenter med 2 % pr. påbegynt måned. Såfremt betaling ikke skjer til forfallstid, eller såfremt kjøper ikke mottar det solgte, når kjøper er forpliktet hertil, har JO Safety AS rett til straks og uten ytterligere varsel å heve kjøpet.

3. LEVERINGSTID OG -STED FOR JO SAFETY AS’ LEVERANSE

3.1 Hvis det er laget en særskilt kontrakt, hvor det er beskrevet dagbøter, kan disse bøter maksimalt utgjøre 0,1 % av den samlede leveranse pr. dag leveransen er forsinket, men boten kan ikke overstige 7,5 % av verdien av leveransen. Det kan ikke utover ovennevnte dagbot kreve erstatning.

3.2 Alle leveranser skjer fra JO Safety AS «Ex Works» (EXW INCOTERMS 2000) med mindre annet er skriftlig avtalt. Risikoen for det kjøpte overgår til kjøper ved levering. Når kjøper er forpliktet til å hente varen og JO Safety AS holder den klar, går risikoen over til kjøper allerede fra dette tidspunkt. Såfremt annet leveringssted er avtalt enn på JO Safety AS’ forretningssted, skjer transporten til leveringsstedet inkl. pålessing for kjøpers regning og risiko, med mindre det uttrykkelig er avtalt annet.

4. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJON

4.1 Kjøper skal straks ved mottagelsen foreta en grundig undersøkelse av leveransen for å sikre at varen er mangelfri og levert kontraktsmessig. Mener kjøper på dette tidspunktet at varen har en mangel, skal han gi JO Safety AS skriftlig melding om dette innenfor 24 timer fra levering, hvis han vil påberope seg mangelen.

4.2 Hvis kjøper angående JO Safety AS’ leveranse eller deler av denne, mottar reklamasjoner fra kjøpers kunder eller øvrige brukere av JO Safety AS’ leveranse, skal kjøper straks skriftlig videreformidle reklamasjonen / foreta en reklamasjon overfor JO Safety AS. Overholder kjøperen ikke denne plikt, kan kjøper senere ikke fremsette mangel- eller erstatningskrav overfor JO Safety AS, liksom kjøper i det innbyrdes forhold mellom JO Safety AS og kjøper skal frita JO Safety AS for ethvert krav, som kjøpers kunder berettiget har oppkrevet direkte hos JO Safety AS.

4.4 Reklamasjonsretten dekker konstruksjonsfeil, produksjonsfeil, materialfeil og komponentfeil. Alle andre feil kan det ikke reklameres over.

4.5 Ved kjøp dekker reklamasjonsretten ikke såfremt feil og defekter oppstår på grunn av transportskade, feilmontering, installasjonsfeil, overbelastning, vold mot produktet, utilsiktet bruk av produktet, manglende vedlikehold, manglende kjennskap til bruk av produktet eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har innflytelse over.

4.6 Reklamasjonsretten dekker ikke slitasje og forbruksmateriell.

4.7 Det ytes ingen garanti på salg av brukte produkter.

4.8 I tvilstilfeller skal JO Safety AS kontaktes innen montasje.

4.9 Ved reklamasjon, hvis varene sendes tilbake til JO Safety AS, skal alltid JO Safety AS kontaktes først for å avtale retur og fraktmetode. Hvis varene sendes i retur uten at dette er avtalt med JO Safety AS på forhånd, tar JO Safety AS ikke ansvar for varene før de er mottatt på fabrikken.

5. MANGLER

5.1 Viser det seg at varen har mangler, har JO Safety AS rett til å foreta avhjelp (retting eller omlevering). JO Safety AS kan velge å la andre utføre avhjelpen. I så fall har JO Safety AS rett til å få utlevert det defekte produkt, som er erstattet av JO Safety AS. Viser det seg at JO Safety AS er uten skyld i skaden/mangelen på produktet, forbeholder JO Safety AS seg retten til å kreve betaling for produktene samt kreve tilbakebetaling av en eventuell erstatning.

5.2 Kun hvis JO Safety AS innen rimelig tid og ved rimelig antall avhjelpingsforsøk, ikke er i stand til å foreta avhjelping, feilretting eller tilretting mv. kan kjøper foreta avhjelpen hos tredjemann, eller kreve avslag i kjøpesummen. Hvis kjøper uberettiget får utført avhjelp av tredjemann, kan kjøper ikke kreve å få dekket disse omkostningene av JO Safety AS.

5.3 Ved anmeldelse av reklamasjoner skal produktets serienummer alltid angis.

5.4 Kjøper bærer selv risikoen for at JO Safety AS’ leveranse er egnet til formål, som er særlig gjeldende for kjøper.

6. ANSVARSBEGJERING

6.1 JO Safety AS er kun ansvarlig for feil ved JO Safety AS’ leveranse, hvis kjøper har anvendt disse på en forskriftsmessig og forsvarlig måte samt i følge JO Safety AS’ eventuelle anvisninger. JO Safety AS’ ansvar er begrenset til feil i JO Safety AS’ egne leveranser, men ikke for feil som oppstår i forbindelse med at JO Safety AS’ leveranser føyes inn i eller til andres leveranser.

6.2 JO Safety AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for drift-, tids-, avanse- eller andre indirekte tap hos kjøper eller dennes kunder eller andre brukere av JO Safety AS’ leveranser. Kjøper kan ikke kreve erstatning til dekking av de kostnader, som måtte være ved nedtaking og gjenmontering av de gjenstander eller installasjoner, hvori varen måtte være innført.

6.3 I det omfang JO Safety AS blir pålagt ansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde JO Safety AS skadesløs i det omfang et slikt ansvar rekker utover de i disse betingelsers fastsatte begrensninger. 6.4 Kjøpers eventuelle erstatningskrav kan aldri overstige den samlede kontraktssum for den eller de av JO Safety AS’ ytelser som konkret knytter seg til den eller de ansvarspådragende feil i leveransen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 JO Safety AS fraskriver seg i de innbyrdes forhold mellom JO Safety AS og kjøper ethvert ansvar for indirekte tap, som kan knyttes til JO Safety AS’ leveranser. Hvis JO Safety AS får krav om erstatning for indirekte tap fra kjøpers kunder, disses kunder eller andre senere brukere av JO Safety AS’ leveranser, er kjøper i det innbyrdes forhold mellom JO Safety AS og kjøper, forpliktet til å holde JO Safety AS fri for ethvert slikt krav, samt dekke JO Safety AS’ rimelige omkostninger til forsvar herom.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FORTROLIGHETER

8.1 Alle JO Safety AS’ immaterielle rettigheter, som måtte være tilknyttet leveransen, forblir JO Safety AS’ eiendom.

8.2 Kjøper har ikke rett til uten JO Safety AS’ skriftlige samtykke i videregi tredjemann kunnskap om tekniske eller kommersielle opplysninger, som etter deres karater er fortrolige, eller som av JO Safety AS ved avtalens inngåelse eller senere, var angitt som fortrolig. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leveransen, som før eller etter avtalens inngåelse overlates fra JO Safety AS til kjøper tilhører JO Safety AS. Uten samtykke fra JO Safety AS må dette materiale kun benyttes ved bruk eller videresalg av varen.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Er JO Safety AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er JO Safety AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

11. EIENDOMSRETT

11.1 Eiendomsretten til det solgte forblir JO Safety AS’ inntil hele kjøpesummen er betalt, og kjøper er inntil da uberettiget til å selge, pantsette, utleie, utlåne, gi bort, deponere eller på annen lignende måte disponere over effektene. Betales ytterligere ikke til tiden, eller misligholdes kjøper i øvrig noen av denne kontrakts bestemmelser, er JO Safety AS berettiget til via namsmannen å hente tilbake de solgte varer eller begjære utlegg for kravet. JO Safety AS er berettiget til å realisere den av eiendomsforbeholdet omfattende gjenstand, og er berettiget til å inndrive kravet rettslig ved å gjennomføre en tvangsfullbyrdelse.