Bruk av informasjonskapler (cookies)
JO Safety AS benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsiden for å gi våre kunder en best mulig brukeropplevelse. Les om hvilke cookies vi bruker og hvordan vi administrerer dem nederst på nettsiden.

JO Safety slogan vores skilte din sikkerhed
SØK HER
 
0
0,00 NOK
Eks. MVAInkl. MVA

Våre handelsvilkår

Gjelder fra 14. desember 2023


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra JO Safety Norge AS. Er du i tvil om betingelsene kan du kontakte JO Safety Norge AS på e-post post@josafety.no eller telefon 91 92 12 10. Disse salgs- og leveringsbetingelsene erstatter alle andre tidligere trykte betingelser.

1. AVTALEINNGÅELSE

1.1 Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene gjelder i det tilfellet hvor det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom kjøper og JO Safety Norge AS.

2. PRISER OG BETALING

2.1 Alt salg skjer til priser i norske kroner som gjelder på leveringsdatoen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige avgifter av enhver art og frakt- og ekspedisjonskostnader. Priser i pristabeller er uforpliktende og kan til enhver tid endres uten varsel. Tilbud gjeldende inntil 30 dager fra skriftlig tilbudsdatering, med mindre annet er anført.

2.2 Betaling skal skje senest på forfallsdato. Ved sen betaling pålegges morarenter med 2 % pr. påbegynt måned. Såfremt betaling ikke skjer til forfallstid, eller såfremt kjøper ikke mottar det solgte, når kjøper er forpliktet hertil, har JO Safety Norge AS rett til straks og uten ytterligere varsel å heve kjøpet.

3. LEVERINGSTID OG -STED FOR JO SAFETY AS’ LEVERANSE

3.1 Hvis det er laget en særskilt kontrakt, hvor det er beskrevet dagbøter, kan disse bøter maksimalt utgjøre 0,1 % av den samlede leveranse pr. dag leveransen er forsinket, men boten kan ikke overstige 7,5 % av verdien av leveransen. Det kan ikke utover ovennevnte dagbot kreves erstatning.

3.2 Alle leveranser skjer fra JO Safety AS/ fabrikk i Danmark «Ex Works» (EXW INCO-TERMS 2000) med mindre annet er skriftlig avtalt. Risikoen for det kjøpte overgår til kjøper ved levering. Når kjøper er forpliktet til å hente varen og JO Safety Norge AS holder den klar, går risikoen over til kjøper allerede fra dette tidspunkt. Såfremt annet leveringssted er avtalt enn på JO Safety Norge AS’ forretningssted, skjer transporten til leveringsstedet inkl. pålessing for kjøpers regning og risiko, med mindre det uttrykkelig er avtalt annet.

3.3 Den forventede leveringstiden på standardvarer er 2-5 dager.

4. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJON

4.1 Kjøper skal straks ved mottagelsen foreta en grundig undersøkelse av leveransen for å sikre at varen er mangelfri og levert kontraktsmessig. Mener kjøper på dette tidspunktet at varen har en mangel, skal kjøper, hvis han vil påberope seg mangelen, gi JO Safety Norge AS skriftlig melding om dette innenfor 24 timer fra levering.

4.2 Hvis kjøper angående JO Safety Norge AS’ leveranse eller deler av denne, mottar reklamasjoner fra kjøpers kunder eller øvrige brukere av JO Safety Norge AS’ leveranse, skal kjøper straks skriftlig videreformidle reklamasjonen / foreta en reklamasjon overfor JO Safety Norge AS. Overholder kjøperen ikke denne plikt, kan kjøper senere ikke fremsette mangel- eller erstatningskrav overfor JO Safety Norge AS, liksom kjøper i det innbyrdes forhold mellom JO Safety Norge AS og kjøper skal frita JO Safety Norge AS for ethvert krav, som kjøpers kunder berettiget har oppkrevet direkte hos JO Safety Norge AS

4.3 Reklamasjonsrett for Privatkunder: Privatkjøpere har 24 måneders reklamasjonsrett i henhold til gjeldende lovgivning. Reklamasjonsretten dekker konstruksjonsfeil, produksjonsfeil, materialfeil og komponentfeil.

4.4 Næringskunder har 12 måneders reklamasjonsrett fra JO Safety A/S’ leveringstidspunkt. Skriftlig reklamasjon må gjøres innenfor denne perioden for å kunne gjøre gjeldende krav om mangel, erstatning eller garanti. Reklamasjonsretten dekker konstruksjonsfeil, produksjonsfeil, materialfeil og komponentfeil.

4.5 Ved kjøp dekker reklamasjonsretten ikke såfremt feil og defekter oppstår på grunn av transportskade, feilmontering, installasjonsfeil, overbelastning, vold mot produktet, utilsiktet bruk av produktet, manglende vedlikehold, manglende kjennskap til bruk av produktet eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har innflytelse over.

4.6 Reklamasjonsretten dekker ikke slitasje og forbruksmateriell.

4.7 Det ytes ingen garanti på salg av brukte produkter.

4.8 I tvilstilfeller skal JO Safety Norge AS kontaktes innen montasje.

5. MANGLER

5.1 Viser det seg at varen har mangler, har JO Safety Norge AS rett til å foreta avhjelp (retting eller omlevering). JO Safety Norge AS kan velge å la andre utføre avhjelpen. I så fall har JO Safety Norge AS rett til å få utlevert det defekte produkt, som er erstattet av JO Safety Norge AS. Viser det seg at JO Safety Norge AS er uten skyld i skaden/mangelen på produktet, forbeholder JO Safety Norge AS seg retten til å kreve betaling for produktene samt kreve tilbakebetaling av en eventuell erstatning.

5.2 Kun hvis JO Safety Norge AS innen rimelig tid og ved rimelig antall avhjelpingsforsøk, ikke er i stand til å foreta avhjelping, feilretting eller tilretting mv. kan kjøper foreta avhjelpen hos tredjemann, eller kreve avslag i kjøpesummen. Hvis kjøper uberettiget får utført avhjelp av tredjemann, kan kjøper ikke kreve å få dekket disse omkostningene av JO Safety Norge AS.

5.3 Ved anmeldelse av reklamasjoner skal produktets serienummer/ varenummer alltid angis.

5.4 Kjøper bærer selv risikoen for at JO Safety Norge AS’ leveranse er egnet til formål, som er særlig gjeldende for kjøper.

6. ANSVARSBEGJÆRING

6.1 JO Safety Norge AS er kun ansvarlig for feil ved JO Safety Norge AS’ leveranse, hvis kjøper har anvendt disse på en forskriftsmessig og forsvarlig måte samt ifølge JO Safety Norge AS’ eventuelle anvisninger. JO Safety Norge AS’ ansvar er begrenset til feil i JO Safety Norge AS’ egne leveranser, men ikke for feil som oppstår i forbindelse med at JO Safety Norge AS’ leveranser føyes inn i eller til andres leveranser.

6.2 JO Safety Norge AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for drift-, tids-, avanse- eller andre indirekte tap hos kjøper eller dennes kunder eller andre brukere av JO Safety Norge AS’ leveranser. Kjøper kan ikke kreve erstatning til dekking av de kostnader, som måtte være ved nedtaking og gjenmontering av de gjenstander eller installasjoner, hvori varen måtte være innført.

6.3 I det omfang JO Safety Norge AS blir pålagt ansvar overfor tredjemann, er kjøper forpliktet til å holde JO Safety Norge AS skadesløs i det omfang et slikt ansvar rekker utover de i disse betingelsers fastsatte begrensninger.

6.4 Kjøpers eventuelle erstatningskrav kan aldri overstige den samlede kontraktssum for den eller de av JO Safety Norge AS’ ytelser som konkret knytter seg til den eller de ansvarspådragende feil i leveransen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 JO Safety Norge AS fraskriver seg i de innbyrdes forhold mellom JO Safety Norge AS og kjøper ethvert ansvar for indirekte tap, som kan knyttes til JO Safety Norge AS’ leveranser. Hvis JO Safety Norge AS får krav om erstatning for indirekte tap fra kjøpers kunder, disses kunder eller andre senere brukere av JO Safety Norge AS’ leveranser, er kjøper i det innbyrdes forhold mellom JO Safety Norge AS og kjøper, forpliktet til å holde JO Safety Norge AS fri for ethvert slikt krav, samt dekke JO Safety Norge AS’ rimelige omkostninger til forsvar herom.

7.2 Det ytes ikke garanti på 1 mm plastmateriale som er montert eller har benyttelse utendørs. Vi anbefaler at aluminiums- eller sandwichplate benyttes i stedet.

7.3 JO Safety Norge AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for drift-, tids-, avanse- eller andre indirekte tap hos kjøper eller dennes kunder eller andre brukere av JO Safety Norge AS’ leveranser.

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FORTROLIGHETER

8.1 Alle JO Safety Norge AS’ immaterielle rettigheter, som måtte være tilknyttet leveransen, forblir JO Safety Norge AS’ eiendom.

8.2 Kjøper har ikke rett til uten JO Safety Norge AS’ skriftlige samtykke å gi tredjemann kunnskap om tekniske eller kommersielle opplysninger, som etter deres karakter er fortrolige, eller som av JO Safety Norge AS ved avtalens inngåelse eller senere, var angitt som fortrolig. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter som gjelder leveransen, som før eller etter avtalens inngåelse overlates fra JO Safety Norge AS til kjøper tilhører JO Safety Norge AS. Uten samtykke fra JO Safety Norge AS må nevnte materiale alene benyttes ved bruk eller videresalg av varen.

9. FORCE MAJEURE

9.1 I tilfeller av force majeure er JO Safety Norge AS fritatt for sine forpliktelser, så lenge force majeure situasjonen består. Force majeure foreligger såfremt JO Safety Norge AS eller JO Safety Norge AS`underleverandører forhindres i å oppfylle avtaler som reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser som følge av begivenheter som krig, borgerkrig, opprør, terrorhandling, offentlige restriksjoner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer av enhver art samt utbredt eller lokale arbeidskonflikter, brann, strømsvikt, datavirus eller lignende med mindre det kan påvises av JO Safety Norge AS med rimelighet burde ha forutsett dette på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.

10. LOVVALG OG VERNETING

10.1 Tvistigheter i forbindelse med avtale mellom JO Safety Norge AS/ JO Safety AS og kjøper skal avgjøres etter dansk rett ved JO Safety AS` hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, etter JO Safety AS` valg.

11. EIENDOMSRETT

11.1 Eiendomsretten til det solgte forblir JO Safety Norge AS’ inntil hele kjøpesummen er betalt, og kjøper er inntil da uberettiget til å selge, pantsette, utleie, utlåne, gi bort, deponere eller på annen lignende måte disponere over effektene. Betales ytelsene ikke rettidig eller misligholdes kjøper i øvrig noen av denne kontrakts bestemmelser, er JO Safety Norge AS berettiget til via namsmannen å hente tilbake de solgte varer eller begjære utlegg for kravet, og er likeledes berettiget til å inndrive kravet rettslig ved å gjennomføre en tvangsfullbyrdelse.

12. RETURREGLER/ ANGRERETT

Du har som forbruker i forbrukerkjøp 14 dagers angrerett, ifølge Angrerettloven. Næringsdrivende (herunder selvstendig næringsdrivende) har ikke angrerett etter loven. Angreretten gjelder for avtaler inngått ved fjernsalg og avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, som netthandel.

Hvis De benytter deg av angreretten i en avtale inngått med JO Safety Norge AS, refunderer vi som standard alle betalinger mottatt fra Dem, herunder leveringsomkostnader (dog ikke ekstra omkostninger som følge av Deres eget valg at en annen leveringsform enn den billigste form for standardlevering, som vi tilbyr).

Vær oppmerksom på at hvis De gjør bruk av angreretten, har De ikke ubetinget rett til å få det fulle beløp for varen returnert. For å få den fulle kjøpesum returnert, skal varen kun være avprøvd i samme omfang som ville vært akseptabelt i en fysisk butikk. Har den gitte varen vært brukt ut over det omtalte nivå kan det resultere i en verdiforringelse og JO Safety Norge AS forbeholder seg retten til å vurdere og motregne denne verdiforringelsen i returbeløpet. Verdiforringelsen fastsettes ut fra en konkret vurdering av hva varen som brukt kan videreselges for til en annen forbruker.

Varer som er spesielt fremstilt eller bestilt etter kundens egne spesifikasjoner eller på annet vis har fått et personlig preg er ikke omfattet av Angrerettloven.

For å benytte deg av angreretten, skal De utvetydig meddele JO Safety Norge AS på e-mail: post@josafety.no om dette senest 14 dager etter den dagen du mottok varen. Deretter skal De uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den dato hvor De har informert JO Safety Norge AS om at De vil benytte angreretten, returnere varene til:

Jo Safety Norge AS
Bekkeveien 9
3236 Sandefjord
Norge


De direkte utgiftene i forbindelse med tilbakelevering av varer i tilfeller av angrerett, avholdes av Dem som forbruker og De har likeledes ansvaret for varene/ pakken inntil denne er levert og mottatt hos JO Safety Norge AS. Vi anbefaler derfor at De sikrer at varene er forsvarlig innpakket og korrekt adressert.

13. BETALINGSMETODER/ KREDITTBETINGELSER

Vi sender faktura (mail/ EHF) når varene er sendt fra vårt lager i Danmark.

Bedrifter, offentlige og private forbrukere kan betale direkte med Visa og MasterCard.

Betalingen blir først belastet kontoen din når varen er klar for utsendelse. 

Betalingen skjer via en sikker og kryptert SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det betyr at kortopplysningene dine ikke kan leses av utenforstående. Når du handler med betalingskort, forbeholder vi oss retten til å kontrollere at de oppgitte personopplysningene er korrekte.